02041402 دو مقدماتی

تاریخ برگزاری : 020415

ساعت برگزاری : 9 تا 12

نام استاد : چنگیزی

رده سنی : بزرگسال

ترم تحصیلی : مقدماتی 1

روز برگزاری :پنجشنبه