کتاب های HSK از یک الی شش

HSK

HSK1-1

hello شما خوب شما شما متاسفم مهم نیست-اشکالی ندارد Nǐ hǎo nín nǐmen duìbùqǐ méiguānxì 你 好 您 你们 对不起 没关系

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-3

whats your name? صدا زدن-نامیده شدن چی نام من بودن معلم اخر جمله برای سوالی کردن میاد دانش آموز شخص Jiào shénme míngzì wǒ shì

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-4

she is my Chinese teacher او چه کسی برای مالکیت استفاده می شود زبان چینی کدام کشور او همکلاسی دوست Tā shéi de hànyǔ nǎ

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK2-10

stop looking  for your cell phone its on the desk کلاس-درس کمک کردن برای نهی کردن استفاده میشه برادر بزرگتر تخم مرغ هندوانه در پروسه

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK2-11

he is three years older than me برادر بزرگتر مرد زن کودک سمت راست برای مقایسه کردن استفاده می شود ارزان حرف زدن ممکن است

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK2-12

you wear too little همسر برف صفر درجه پوشیدن وارد شدن برادر جوانتر – برادر کوچکتر نزدیک Qīzi xuě líng dù chuān jìn dìdì jìn

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK2-13

the door is open دست گرفتن مداد کلاس بزرگ شدن خنده هتل همیشه به سمت تقاطع Shǒu ná qiānbǐ bān zhǎng xiào bīnguǎn yīzhí wǎng

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK2-14

have you seen that movie جالب هست ولی با اينكه دفعه بازی کردن هوای خوب-هوای آفتابی صد Yǒuyìsi dànshì suīrán cì wán er qíng bǎi

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK2-15

the new year is coming روز سال نو بلیط ایستگاه قطار همه بیشتر خواهر کوچکتر هوای ابری Rì xīnnián piào huǒchē zhàn dàjiā gèng mèimei

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-5

Her daughter is 20 years old this year خانه-خانواده داشتن واحد شمارش فرزند دختر چند سن امسال زیاد بزرگ Jiā yǒu kǒu nǚ’ér jǐ suì

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-6

I can speak Chinese توانستن حرف زدن مادر سبزی-غذا بسیار خوش طعم انجام دادن نوشتن کاراکتر چینی کلمه چگونه خواندن Huì shuō māmā cài hěn

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-7

whats the date today لطفا پرسیدن امروز عدد ماه هفته دیروز فردا برو مدرسه نگاه کردن-خواندن کتاب   Qǐng wèn jīntiān hào yuè xīngqí zuótiān

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-8

id like some tea خواستن نوشیدن چای خوردن برنج بعد از ظهر فروشگاه خرید واحد شمارش فنجان این چند تا پول واحد شمارش پول آن

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-9

where does your son work کوچیک گربه وجود داشته باشد آنجا سگ صندلی زیر کجا کار کردن فرزند پسر بیمارستان دکتر بابا Xiǎo māo zài

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-10

can I seat here میز بالا کامپیوتر و واحد شمارش کتاب داخل جلو بعد اینجا ندارد قادر است نشستن Zhuōzi shàng diànnǎo hé běn lǐ

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-11

whats the time now اکنون ساعت دقیقه ظهر غذا خوردن زمان برگشتن ما فیلم ماندن جلو Xiànzài diǎn fēn zhōngwǔ chīfàn shíhòu huí wǒmen diànyǐng

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-12

what will the weather be like tomorrow آب و هوا چطوره داغ سرد باران باریدن خانم آمدن بدن دوست داشتن-عاشق بودن مقداری میوه اب Tiānqì

توضیحات بیشتر »
HSK

HSK1-13

he is learning to cook Chinese food الو همچنین مطالعه کردن صبح خوابیدن تلویزیون پسندیدن-دوست داشتن دادن-به تماس گرفتن Wèi yě xuéxí shàngwǔ shuìjiào diànshì

توضیحات بیشتر »