جستجو
Close this search box.

کتاب های HSK از یک الی شش

download 71
HSK

HSK1-14

she has bought quite a few clothes چیز کمی سیب دیدن آقا راندن ماشین برگشتن دقیقه بازگشت لباس زیبا تعداد کمی اینها همه Dōngxī yīdiǎn

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-15

I came here by air شناختن سال دانشگاه رستوران تاکسی با یکدیگر خوشحال گوش دادن هواپیما Rènshí nián dàxué fàndiàn chūzū chē yīqǐ gāoxìng tīng

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-1

hello شما خوب شما شما متاسفم مهم نیست-اشکالی ندارد Nǐ hǎo nín nǐmen duìbùqǐ méiguānxì 你 好 您 你们 对不起 没关系

توضیحات بیشتر »
download 72
HSK

HSK2-3

the red one on the lesft is mine ساعت مچی هزار روزنامه فرستادن شیر اتاق شوهر در كنار واقعی رنگ صورتی رنگ سمت چپ قرمز

توضیحات بیشتر »
download 72
HSK

HSK2-2

I get up at six every day مریض شدن هر صبح دویدن بلند شدن دارو بدن مرخص شدن از بیمارستان بلند متر دانستن استراحت کردن

توضیحات بیشتر »
download 72
HSK

HSK2-4

he recommended me for this job روز تولد خوشبختی دادن جواب دادن تلفن شب پرسیدن خیلی شروع کردن قبلا، پیش از این بزرگ شدن دو

توضیحات بیشتر »
download 72
HSK

HSK2-5

take this one خارج آماده شدن ماهی واحد شمارش لباس هنوز توانستن خوب امتحان دادن معنی قهوه برای بعد Wàimiàn zhǔnbèi yú jiàn hái kěyǐ

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-3

whats your name? صدا زدن-نامیده شدن چی نام من بودن معلم اخر جمله برای سوالی کردن میاد دانش آموز شخص Jiào shénme míngzì wǒ shì

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-4

she is my Chinese teacher او چه کسی برای مالکیت استفاده می شود زبان چینی کدام کشور او همکلاسی دوست Tā shéi de hànyǔ nǎ

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-5

Her daughter is 20 years old this year خانه-خانواده داشتن واحد شمارش فرزند دختر چند سن امسال زیاد بزرگ Jiā yǒu kǒu nǚ’ér jǐ suì

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-6

I can speak Chinese توانستن حرف زدن مادر سبزی-غذا بسیار خوش طعم انجام دادن نوشتن کاراکتر چینی کلمه چگونه خواندن Huì shuō māmā cài hěn

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-7

whats the date today لطفا پرسیدن امروز عدد ماه هفته دیروز فردا برو مدرسه نگاه کردن-خواندن کتاب   Qǐng wèn jīntiān hào yuè xīngqí zuótiān

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-8

id like some tea خواستن نوشیدن چای خوردن برنج بعد از ظهر فروشگاه خرید واحد شمارش فنجان این چند تا پول واحد شمارش پول آن

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-9

where does your son work کوچیک گربه وجود داشته باشد آنجا سگ صندلی زیر کجا کار کردن فرزند پسر بیمارستان دکتر بابا Xiǎo māo zài

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-10

can I seat here میز بالا کامپیوتر و واحد شمارش کتاب داخل جلو بعد اینجا ندارد قادر است نشستن Zhuōzi shàng diànnǎo hé běn lǐ

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-11

whats the time now اکنون ساعت دقیقه ظهر غذا خوردن زمان برگشتن ما فیلم ماندن جلو Xiànzài diǎn fēn zhōngwǔ chīfàn shíhòu huí wǒmen diànyǐng

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-12

what will the weather be like tomorrow آب و هوا چطوره داغ سرد باران باریدن خانم آمدن بدن دوست داشتن-عاشق بودن مقداری میوه اب Tiānqì

توضیحات بیشتر »
download 71
HSK

HSK1-13

he is learning to cook Chinese food الو همچنین مطالعه کردن صبح خوابیدن تلویزیون پسندیدن-دوست داشتن دادن-به تماس گرفتن Wèi yě xuéxí shàngwǔ shuìjiào diànshì

توضیحات بیشتر »
download 72
HSK

HSK2-6

why don’t you eat more در، درب خارج از دوچرخه گوشت گوسفند خوش طعم رشته فرنگی بسکتبال بازی کردن زیرا بنابراین شنا کردن غالبا-اکثراوقات کیلو

توضیحات بیشتر »