دوره ها

دوره چینی استاندارد استاد اسماعیلی - کوهی فر کلاس 201
دوره آموزش زبان چینی استاندارد مقدماتی
چینی قدم به قدم یک- کتاب یک- ترم یک
چینی قدم به قدم یک- کتاب یک- ترم یک
دوره یک hsk
02041901 دو مقدماتی
02041901 دو مقدماتی
02041402 دو مقدماتی
020728E1CH01 – دوره1مقدماتی
020728E1CH01 - دوره1مقدماتی
02072803 دو مقدماتی
02072803 دو مقدماتی
020728E1CH02 – دوره 1 مقدماتی
020728E1CH02 - دوره 1 مقدماتی
02072804 یک مقدماتی
02072804 یک مقدماتی
دوره1 مقدماتی – 020728E1CH03
دوره1 مقدماتی - 020728E1CH03
02072805 یک مقدماتی
02072805 یک مقدماتی
020728E1CH04 – دوره 1 مقدماتی
020728E1CH04 - دوره 1 مقدماتی
02072806 یک مقدماتی
02072806 یک مقدماتی
دوره 1 مقدماتی - 020528E1CH02
02052807 یک مقدماتی
02052808 یک مقدماتی
پایان ترم 1 مقدماتی _ آموزش زبان چینی
02052909 یک مقدماتی
دوره 2 مقدماتی - زبان چینی
02041510 دو مقدماتی
سه مقدماتی 02041111
02042512 یک مقدماتی
02042213 یک مقدماتی
02041514 یک مقدماتی
02041515 دو مقدماتی
02041816 سه مقدماتی
02032716 یک مقدماتی
دوره1مقدماتی - 020407E1AO01
02040717 یک مقدماتی
02040518 یک مقدماتی
02021619 دو مقدماتی
02032720 یک مقدماتی
02042220 دو مقدماتی
02032221 یک مقدماتی
02042222 یک مقدماتی
02041523 دو مقدماتی
02021924 یک مقدماتی
02041425 دو مقدماتی
02022126 یک مقدماتی
02031727 سه مقدماتی
02052828 یک مقدماتی
02051928 یک مقدماتی
02042629 یک مقدماتی
02042430 یک مقدماتی
02052431 یک مقدماتی
02052732 یک مقدماتی
02042733 یک مقدماتی
دوره 1 مقدماتی - 020525E1KH11
دوره 1 مقدماتی - 020525E1KH10