جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تکالیف کتاب پایه بخش یک

روز اول

اینیشیال و فاینال های درس اول را تلفظ کنید و ویس بفرستید.

روز دوم

کاراکتر های Héng , Shù , Diǎn , Diǎn , Gōu  از هرکدام یک صفحه نوشته و ارسال نمایید.

روز سوم

کاراکتر های Tí , Zhé , Nà از هر کدام یک صفحه نوشته و ارسال نمایید.

روز چهارم

کاراکتر های استروک هایی که بلدید رو مشخص کنید.

天-好-三