جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

جدول برنامه کلاس‌ها

teacher filter table - slider
teacher filter table - inputs
ریال
ریال
مرتب سازی بر اساس:
استادکد کلاسنوع دورهسطحشروع دورهساعتاستان شهر شعبهظرفیت باقی ماندهروزهای برگزاریشهریه
123456789543مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب8شنبه, یکشنبه3000000
مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه3000000
مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه40000000
مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه3000000
مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب5شنبه, یکشنبه30000000
مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب4شنبه, یکشنبه30000000
مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب10, شنبه, یکشنبه10000000
استادکد کلاسنوع دورهسطحشروع دورهساعتاستانشهرشعبهظرفیت باقی ماندهروزهای برگزاریشهریه
123456789543متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلاب8شنبه, یکشنبه3000000 ریال
متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه3000000 ریال
متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلاب4شنبه, یکشنبه30000000 ریال
استادکد کلاسنوع دورهسطحشروع دورهساعتاستانشهرشعبهظرفیت باقی ماندهروزهای برگزاریشهریه
123456789543پیشرفتهآبان10:00-12:00تهرانانقلاب8شنبه, یکشنبه3000000
پیشرفتهآبان10:00-12:00تهرانانقلاب4شنبه, یکشنبه30000000