جدول برنامه کلاس‌ها

استادسطحزمان برگزاریساعتمحل برگزاریشعبهظرفیتروزهای برگزاریشهریه

امیر صدرا محسنی نصب

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب10شنبه, یکشنبه3000000

رومینا مهدوی

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه3000000

آیدا شبستری

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه40000000

آوا شفیعی

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه30000000

رضا ناصری کریم وند

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه3000000

غزل عباسی

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه20000000

رایان وثوقی

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب5شنبه, یکشنبه30000000

دکتر ایرج وثوقی

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب4شنبه, یکشنبه30000000

زهرا چنگیزی

مقدماتیآبان10:00-12:00تهرانانقلاب10, شنبه, یکشنبه10000000
استادسطحزمان برگزاریساعتمحل برگزاریشعبهظرفیتروزهای برگزاریشهریه

امیر صدرا محسنی نصب

متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلاب10شنبه, یکشنبه3000000 ریال

آوا شفیعی

متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه30000000 ریال

رضا ناصری کریم وند

متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه3000000 ریال

دکتر ایرج وثوقی

متوسطآبان10:00-12:00تهرانانقلاب4شنبه, یکشنبه30000000 ریال
استادسطحزمان برگزاریساعتمحل برگزاریشعبهظرفیتروزهای برگزاریشهریه

امیر صدرا محسنی نصب

پیشرفتهآبان10:00-12:00تهرانانقلاب10شنبه, یکشنبه3000000

آوا شفیعی

پیشرفتهآبان10:00-12:00تهرانانقلابشنبه, یکشنبه30000000

دکتر ایرج وثوقی

پیشرفتهآبان10:00-12:00تهرانانقلاب4شنبه, یکشنبه30000000