اسم‌های فارسی به چینی

به طور قطع می‌توان گفت که فهمیدن اسم‌هایمان به زیان دیگر بسیار جذابیت دارد. حال فرض کنید اسم‌های فارسی به چینی را بدانید. زبانی بسیار وسیع و پرتکلم که یکی از بزرگترین زبان‌های زنده دنیا است. جذابیت خاص زبان چینی متفاوت بودن لهجه‌ها و نوع‌های آن است.

زبان چینی از ابتدا تا الان

زبان قدیمی چین:

به قرون ۷ تا ۱۱ قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. این زبان از لحاظ سیستم صوتی بسیار غنی است و انعطاف پذیری زیادی دارد. نوع نوشتاری آن برای همگان مشخص نیست چون مطالب آن فقط در اختیار قشر محققان یا ثروتمندان است.
اکنون این زبان نسبتا فراموش شده است و فقط افراد بسیار قدیمی آن هم بصورت خیلی گنگ و از شنیده‌های اجداد خود چندین لغات را در اختیار دارند.

زبان میانه چین:

به قرون ۷ تا ۱۰ بعد از میلاد مسیح بر می‌گردد. این زبان از بسیاری جهات با زبان امروزی چین شباهت دارد و توسط خارجی‌ها بسیاری لغات به آن اضافه شد. شناسایی این زبان با چینی جدید بسیار ساده است چون شیوه نوشتاری نزدیکی نیز دارند.

زبان چینی معاصر:

زبان چینی معاصر یا ماندارین از چهار تن اصلی و یک تن خنثی تشکیل شده است. یک نوع روش نگارش فقط وجود دارد. در سال های ۱۹۴۰ دولت قصد یکپارچه سازی زبان را به ماندارین داشت و برای این کار نوع ساده شده آن را معرفی کرد.
امروزه زبان رسمی نوشتاری در سرتاسر چین تبدیل به زبان چینی ساده شده است.

ما نیز چندین اسم فارسی را با زبان چینی ساده برای شما تبدیل کرده‌ایم. اسم‌های فارسی به چینی همیشه دارای جذابیت خاصی بوده‌اند.

لیست اسم‌های فارسی به چینی

اسم پسر به چینیفونتیک آواییاسم پسر به فارسی
阿里Ālǐعلی
穆罕默德Mùhǎnmòdéمحمد
哈桑Hā sangحسن
赛因Hóu sài yīnحسین
雷扎Léi zhāرضا
贾德Sāi jiǎ déسجاد
莫吉塔巴Mò jí tǎ bāمجتبی
阿米尔Ā mǐ’ěrامیر
阿拉什Ālā shénآرش
艾哈迈德Ài hā mài déاحمد
阿斯加Ā sī jiā’ěrاصغر
阿克巴Ā kè bāاکبر
梅迪Méi díمهدی
塔哈Tǎ hāطاها
二凡Èr fánعرفان
亚辛Yà xīnیاسین
丹尼尔Dānní’ěrدانیال
马汉Mǎ hànماهان
沙岩Shā yánشایان
帕勒姆Pà lēi mǔپرهام
索布汉Suǒ bù hànسبحان
索海尔Suǒ hǎi’ěrسهیل
普利亚Pǔ lì yǎپوریا
赫萨姆Hè sà mǔحسام
Qiánکیان
阿巴斯Ā bā sīعباس
赛义德sài yì déسعید
莫森Mò sēnمحسن
马吉德Mǎjídéمجید
哈米德Hā mǐ déحمید
易山Yì shānاحسان
莫雷扎Mò léi zhāمرتضی
哈迪Hā díهادی
胡曼Hú mànهومن
鲁什Suǒ lǔ shénسروش
Pà sàپارسا
纳赛尔Nàsài’ěrناصر
瓦希德Wǎ xī déوحید
卡西姆Kǎ xī mǔقاسم
哈默德Hā mò déحامد
Āménامین
苏尔Màn sū ěrمنصور
法哈德Fǎ hā déفرهاد
米拉德Mǐ lā déمیلاد
易山Yì shānاحسان
达德Méi ěr dá déمهرداد
卡斯拉Kǎ sī lāکسری
伊曼Yī mànایمان
拉明Lā míngرامین
奥米德ào mǐ déامید
Kǎ lúnکارن
Méi lánمهران
阿拉德Ālā déآراد
尤努斯Yóu nǔ sīیونس
伯拉罕Yàbólāhǎnابراهیم
萨满Sà mǎnسامان
雷丁Léi dīngرادین
扎德Fǎ ěr zhā déفرزاد
阿夫申Ā fū shēnافشین
Sà mǐسامی
沙欣Shā xīnشاهین
阿丁Ā dingآرتین
亚兰Yà lánآران
贾维Jiǎwéidéجاوید
达拉Dá lāدارا
拉曼Lā mànرامان
鲁兹Lǔ zī bǐروزبه
Zàn yǎزانیار
普安pǔ ānپویان
Sà shāساشا
索雷Suǒ léi nàسورنا
姆希德Jiǎ mǔ xī déجمشید
沙德米Shā dé mǐ’ěrشادمهر
沙雅德Shā yǎ déشهیاد
科斯Kēsī luōخسرو
阿德Ā dé’ěrعادل
法宝Fǎbǎoفربد
达娜Dá nàدانا
法达Fǎ dáفرداد
法津Fǎ jīnفرزین
希德Fǎ ěr xī déفرشید
اسم دختر به چینیفونتیک آواییاسم دختر به فارسی
法蒂Fǎ dì mǎفاطمه
扎赫拉Zhā hè lāزهرا
扎伊纳卜Zhá yī nà boزینب
Bā lánباران
玛丽亚姆Mǎlìyà mǔمریم
纱丽娜Shā lì nàسارینا
马萨Mǎ sàمهسا
巴哈Bā hā ěrبهار
帕利Pà lì yǎپریا
萨拉Sà lāسارا
亚萨曼Yà sà mànیاسمن
迈迪斯Mài dí sīمهدیس
纳扎宁Nà zhā níngنازنین
内达Nèi dáندا
加扎Jiā zhā ěrغزال
梅德Méi déمائده
塞塔雷Sāi tǎ léiستاره
萨纳兹Sà nà zīساناز
基米Jī mǐ yàکیمیا
ahAh tiánآناهیتا
日巴Rì bāزیبا
佐雷Zuǒ léiزهره
马纳兹Mǎ nà zīمهناز
阿特菲Ā tè fēiعاطفه
海莉Hǎi lì yàهلیا
纳兹Ěr nà zīالناز
蒂娜Dì nàتینا
萨赫勒Sà hè lēiساحل
马萨Mǎ sàمهسا
哈尼耶Hāní yéهانیه
艾达Ài dáآیدا
沙丹Shā dānشادان
卢法尔Ní lú fǎ ěrنیلوفر
帕迪斯Pà dí sīپردیس
纳扎宁Nà zhā níngنازنین
西马Xī mǎسیما
马尔扬Mǎ’ěr yangمرجان
菲斯特Fēi sī tèفرشته
阿雷佐Ā léi zuǒآرزو
摩比纳Mó bǐ nàمبینا
梅利卡Méi lì kǎملیکا
阿萨尔Ā sà ěrعسل
艾纳兹Ài nà zīآیناز
拉哈Lā hāرها
雅沙敏Yǎ shā mǐnیاسمین
萨巴Sà bāصبا
亚尔达Yà ěr dáیلدا
比塔Bǐ tǎبیتا
马希德Mǎxīdéمهشید
塔蒂亚娜Tǎ dì yà nàتاتیانا
莎娜Shā nàثنا
鲁纳克Lǔ nà kèروناک
罗亚Luō yàرویا
杰尔Jié ěrژاله
吉努斯Jí nǔ sīژینوس
莎琳娜Shā lín nàسارینا
萨加尔Sà jiā’ěrساغر
萨纳兹Sà nà zīساناز
谢达Xiè dáشیدا
艾恩Ài ēnآذین
罗沙纳克Luō shā nà kèروشنک
潘尼兹Pān ní zīپانیذ
波斯拉Bōsī lāبشرا
塔拉农Tǎ lā nóngترنم
灰烬Huījìnآشیان
希拉Xīlāشیلا
法纳兹Fǎ nà zīفرناز
法利亚Fǎ lì yǎrفریال
吉索Jí suǒگیسو
琳达Lín dáلیندا
玛利亚Mǎ lì yǎماریا
曼陀纳Màn tuó nàماندانا
诺拉Nuò lāنورا
野神Yěshénنوشین
维达Wéi dáویدا
汉娜Hàn nàهانا
太阳Tàiyángآفتاب
阿夫萨内Ā fū sà nèiافسانه
ahAh tiánآناهیتا
阿托萨Ā tuō sàآتوسا
阿赫塔尔Ā hè tǎ ěrاختر
阿塔什Ā tǎ shénآتش
阿里娜Ālǐ nàآرینا
阿米塔Ā mǐ tǎآرمیتا
淑女Shūnǚبانو
巴哈雷Bā hāléiبهاره
吞下Tūn xiàپرستو
皮恰克Pí qià kèپیچک

چنانچه اسم شما در لیست بالا نبود، کافیست برای ما کامنت کنید تا معادل چینیِ آن‌را برایتان بفرستیم.

بیشتر بخوانید: ‌اسم‌های زیبا چینی

کد مطلب: 1230-1/981112-1000/م ح/ت/99

آیا به یادگیری زبان چینی علاقمندید؟

بنیاد بین‌المللی مطالعات چین زبان چینی را از صفر تا صد به صورت حضوری، آنلاین و مجازی توسط مجرب‌ترین و برجسته‌ترین اساتید ایرانی و چینی به شما آموزش می‌دهد.

کلاس حضوری

ثبت‌نام در کلاس حضوری آموزش زبان چینی مخصوص افرادی که در شهر تهران زندگی می‌کنند. توسط مجرب‌ترین اساتید زبان چینی در ایران.

همین حالا ثبت‌نام کنید

کلاس مجازی

کامل‌ترین مجموعه آموزش زبان چینی در ایران به صورت مجازی که توسط مجرت‌ترین اساتید زبان چینی تدریس و پشتیبانی می‌شود

همین حالا ثبت‌نام کنید

43 دیدگاه دربارهٔ «لیست اسم‌های فارسی به چینی»

  1. دم شما ادمین سایت گرم 🥳🖐️ خیلی ممنون که این سات عالی رو درست کردید میخواستم بدونم میشه یه قسمت اضافه کنید تبدیل فارسی به چینی مثلا من اسممو تایپ کنم بعد اسمم به چینی دربیاد و کپیش کنم.؟!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا