روابط بین چین و ایران

نگاهی بر چند سال همکاری چین و ایران

سطح دیگری از درک دو جانبه‌ی همکاری چین و ایران تحلیلی تاریخی از سابقه‌ی قدرت دولتی چین و ایران طی چندین هزاره است. همکاری چین و ایران تاریخ پُرباری از مشورت‌های استراتژیک و همکاری‌های استراتژیک خاص میان امپراطوری‌های چین و ایران و عدم وقوع برخورد و نزاع میان این دو امپراطوری وجود دارد. این نیز …

نگاهی بر چند سال همکاری چین و ایران ادامۀ مطلب »