روابط سیاسی ایران و چین

روابط ایران وچین

دیپلماسی چین و ایران چگونه است؟

دیپلماسی چین و ایران در سال‌های پس از 1979 تلاشی با قاعده را به منظور از سرگیری روابط ایجاب کرد. دیپلماسی چین و ایران این جریان با پیشنهاداتی مستقیم و مکرر برای دوستی، شامل ابراز احترام نسبت به انتخاب صورت گرفته از سوی مردم ایران برای عزل شاه همراه بود. این به وضوح یک عذرخواهی …

دیپلماسی چین و ایران چگونه است؟ ادامۀ مطلب »

روابط بین چین و ایران

نگاهی بر چند سال همکاری چین و ایران

سطح دیگری از درک دو جانبه‌ی همکاری چین و ایران تحلیلی تاریخی از سابقه‌ی قدرت دولتی چین و ایران طی چندین هزاره است. همکاری چین و ایران تاریخ پُرباری از مشورت‌های استراتژیک و همکاری‌های استراتژیک خاص میان امپراطوری‌های چین و ایران و عدم وقوع برخورد و نزاع میان این دو امپراطوری وجود دارد. این نیز …

نگاهی بر چند سال همکاری چین و ایران ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا