استاد
ساعت برگزاری
روزهای برگزاری
دکتر ایرج وثوقی
ساعت 9:00 تا 12:00
سه شنبه چهارشنبه
دکتر رایان وثوقی
ساعت 13:00 تا 15:00
دوشنبه پنج شنبه