دوره خصوصی HSK1
برگزاری : آنلاین
استاد : خانم چنگیزی
روز های برگزاری : شنبه _ چهارشنبه
ساعت : 10 _ 11:30