بنیاد بین المللی مطالعات چین تجربه ارزیابی خوبی برای شما آرزومند است .