با استفاده از کلمه مناسب جمله را کامل کنید 
تفاوت داده و دانش در -------- است .