02052807 یک مقدماتی

تاریخ برگزاری : 1402/05/28

شعبه / نحوه برگزاری : انقلاب

مدرس : زهرا چنگیزی

رده سنی : کودکان

روز برگزاری : شنبه

ساعت برگزاری : 10:30 – 12