دوره 3 مقدماتی – 020411E2AH01

مدرس : استاد شبستری

نحوه برگزاری : انقلاب

ترم تحصیلی : 3 مقدماتی

رده سنی : بزرگسال

روز برگزاری : یکشنبه – سه شنبه

ساعت برگزاری : 15 – 16