کتاب چینی قدم به قدم یک

درس 15

کتاب 1 درس 15 اعضای بدن متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/70-Step-by-Step-Chines-000818b70.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/71-Step-by-Step-to-Chinese-000818b71.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/72-Step-by-Step-to-Chinese-000818b72.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/73-Step-by-Step-to-Chinese-000818b73.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/74-Step-by-Step-to-Chinese-000818b74.mp3 فلش کارت ها

درس 14

کتاب 1 درس 14 پوشاک متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/65-Step-by-Step-to-Chinese-000818b65.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/66-Step-by-Step-to-Chinese-000818b66.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/67-Step-by-Step-to-Chinese-000818b67.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/68-Step-by-Step-to-Chinese-000818b68.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/69-Step-by-Step-to-Chinese-000818b69.mp3 فلش کارت ها

درس 13

کتاب 1 درس 13 رنگ ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/60-Step-by-Step-to-Chinese-000818b60.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/61-Step-by-Step-to-Chinese-000818b61.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/62-Step-by-Step-to-Chinese-000818b62.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/63-Step-by-Step-to-Chinese-000818b63.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/64-Step-by-Step-to-Chinese-000818b64.mp3 فلش کارت ها

درس 12

کتاب 1 درس 12 وسایل حمل و نقل متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/55-Step-by-Step-to-Chinese-000818b55.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/56-Step-by-Step-to-Chinese-000818b56.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/57-Step-by-Step-to-Chinese-000818b57.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/58-Step-by-Step-to-Chinese-000818b58.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/59-Step-by-Step-to-Chinese-000818b59.mp3 فلش کارت ها

درس 11

کتاب 1 درس 11 کارهای روزمره متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/50-Step-by-Step-Chines-000818b50.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/51-Step-by-Step-to-Chinese-000818b51.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/52-Step-by-Step-to-Chinese-000818b52.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/53-Step-by-Step-to-Chinese-000818b53.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/54-Step-by-Step-to-Chinese-000818b54.mp3 فلش کارت ها

درس 10

کتاب 1 درس 10 زمان ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/45-Step-by-Step-to-Chinese-000818b45.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/46-Step-by-Step-to-Chinese-000818b46.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/47-Step-by-Step-to-Chinese-000818b47.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/48-Step-by-Step-to-Chinese-000818b48.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/49-Step-by-Step-to-Chinese-000818b49.mp3 فلش کارت ها

درس 9

کتاب 1 دس 9 شغل متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/40-Step-by-Step-to-Chinese-000818b40.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/41-Step-by-Step-to-Chinese-000818b41.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/42-Step-by-Step-to-Chinese_mixdown-000818b42.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/43-Step-by-Step-to-Chinese-000818b43.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/44-Step-by-Step-to-Chinese-000818b44.mp3 فلش کارت ها

درس 8

کتاب 1 درس 8 معرفی خود متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/36-Step-by-Step-Chinese-000818b36.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/37-Step-by-Step-Chinese-000818b37.mp3   متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/38-Step-by-Step-Chinese-000818b38.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/39-Step-by-Step-Chinese-000818b39.mp3 فلش کارت ها             

درس 7

کتاب 1 درس 7 اعضای بدن متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/32-Step-by-Step-Chinese-000818b32.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/33-Step-by-Step-Chinese-000818b33.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/34-Step-by-Step-Chinese-000818b34.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/35-Step-by-Step-Chinese-000818b35.mp3 فلش کارت ها

درس 6

کتاب 1 درس 6 شماره های تلفن متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/27-Step-by-Step-Chinese-000818b27.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/28-Step-by-Step-Chinese-000818b28.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/29-Step-by-Step-Chinese-000818b29.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/30-Step-by-Step-Chinese-000818b30.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/31-Step-by-Step-Chinese-000818b31.mp3 فلش کارت

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن
Verified by MonsterInsights