درس 15

کتاب 1 درس 15 اعضای بدن متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/70-Step-by-Step-Chines-000818b70.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/71-Step-by-Step-to-Chinese-000818b71.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/72-Step-by-Step-to-Chinese-000818b72.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/73-Step-by-Step-to-Chinese-000818b73.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/74-Step-by-Step-to-Chinese-000818b74.mp3 فلش کارت ها

درس 14

کتاب 1 درس 14 پوشاک متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/65-Step-by-Step-to-Chinese-000818b65.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/66-Step-by-Step-to-Chinese-000818b66.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/67-Step-by-Step-to-Chinese-000818b67.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/68-Step-by-Step-to-Chinese-000818b68.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/69-Step-by-Step-to-Chinese-000818b69.mp3 فلش کارت ها

درس 13

کتاب 1 درس 13 رنگ ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/60-Step-by-Step-to-Chinese-000818b60.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/61-Step-by-Step-to-Chinese-000818b61.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/62-Step-by-Step-to-Chinese-000818b62.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/63-Step-by-Step-to-Chinese-000818b63.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/64-Step-by-Step-to-Chinese-000818b64.mp3 فلش کارت ها

درس 12

کتاب 1 درس 12 وسایل حمل و نقل متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/55-Step-by-Step-to-Chinese-000818b55.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/56-Step-by-Step-to-Chinese-000818b56.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/57-Step-by-Step-to-Chinese-000818b57.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/58-Step-by-Step-to-Chinese-000818b58.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/59-Step-by-Step-to-Chinese-000818b59.mp3 فلش کارت ها

درس 11

کتاب 1 درس 11 کارهای روزمره متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/50-Step-by-Step-Chines-000818b50.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/51-Step-by-Step-to-Chinese-000818b51.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/52-Step-by-Step-to-Chinese-000818b52.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/53-Step-by-Step-to-Chinese-000818b53.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/54-Step-by-Step-to-Chinese-000818b54.mp3 فلش کارت ها

درس 10

کتاب 1 درس 10 زمان ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/45-Step-by-Step-to-Chinese-000818b45.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/46-Step-by-Step-to-Chinese-000818b46.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/47-Step-by-Step-to-Chinese-000818b47.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/48-Step-by-Step-to-Chinese-000818b48.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/49-Step-by-Step-to-Chinese-000818b49.mp3 فلش کارت ها

درس 1

کتاب 1 درس 1 پین‌یین، استروک های پایه متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/01-Step-by-Step-Chinese-000818b01.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/02-Step-by-Step-Chinese-000818b02.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/03-Step-by-Step-Chines-000818b03.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/04-step-by-step-Chinese-000818b04.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/05-Step-by-Step-Chinese-000818b05.mp3 فلش کارت ها

سبد خرید
اسکرول به بالا