درس 15

کتاب 2 درس 15 محله متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b71-71-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b72-72-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b73-73-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b74-74-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b75-75-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 14

کتاب 2 درس 14 مبلمان متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b66-66-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b67-67-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b68-68-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b69-69-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b70-70-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 13

کتاب 2 درس 13 خانه متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b61-61-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b62-62-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b63-63-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b64-64-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b65-65-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 12

کتاب 2 درس 12 صرف غذا بیرون از خانه متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b56-56-0-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b57-57-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b58-58-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b59-59-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b60-60-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 11

کتاب 2 درس 11 سه وعده غذایی متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b51-51-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b52-52-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b53-53-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b54-54-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b55-55-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 10

کتاب 2 درس 10 سبزیجات و میوه ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b46-46-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b47-47-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b48-48-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b49-49-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b50-50-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 9

کتاب 2 درس 9 علاقه مندی ها (3) رقص متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b41-41-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b42-42-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b43-43-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b44-44-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b45-45-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 8

کتاب 2 درس 8 علاقه مندی ها (2) ورزش ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b36-36-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b37-37-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b38-38-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b39-39-Step-by-Step-to-Chinese-2_mixdown.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b40-40-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 7

متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b31-31-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b32-32-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b33-33-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b34-34-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b35-35-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 6

کتاب 2 درس 6 بیماری ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b26-26-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b27-27-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b28-28-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b29-29-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b30-30-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 5

کتاب 2 درس 5 فصل ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b21-21-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b22-22-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b23-23-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b24-24-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b25-25-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 4

کتاب 2 درس 4 آب و هوا متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b16-16-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b17-17-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b18-18-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b19-19-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b20-20-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 3

کتاب 2 درس 3 انجام مکالمات تلفنی متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b11-11-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b12-12-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b13-13-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b14-14-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b15-15-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 2

کتاب 2 درس 2 موضوعات درسی متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b06-06-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b07-07-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b08-08-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b09-09-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b10-10-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

درس 1

کتاب 2 درس 1 کشورها و زبان ها متن اول https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b01-01-Step-by-Step-to-Chinese-23.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b02-02-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b03-03-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 متن دوم https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b04-04-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3 https://chinese.bonyad.org/wp-content/uploads/2021/11/000803b05-05-Step-by-Step-to-Chinese-2.mp3

سبد خرید
اسکرول به بالا