زبان چینی گردشگری | بنیاد چین

زبان چینی گردشگری چیست ؟

زبان چینی گردشگری چیست ؟ اولین آژانس مسافرتی در چین در سال ۱۹۲۳ تاسیس شد، اما مفهوم زبان چینی گردشگری پس از تاسیس جمهوری خلق چین (PRC) در سال ۱۹۴۹ آغاز شد.