جغرافیای طبیعی کشور چین - بنیاد چین

جغرافیای طبیعی کشور چین

جغرافیای طبیعی کشور چین مساحت چین در سال 2017 به اندازه‌ی 9388211 کیلومتر مربع گزارش شده است . طی 56 سال گذشته این شاخص در سال 1994 به 9388250 کیلومتر و در سال 2006 به حداقل 9388211 کیلومتر مربع رسیده است. جغرافیای طبیعی کشور چین اکنون از مهم ترین جغرافیاهای جهان است . مساحت چین …

جغرافیای طبیعی کشور چین ادامه مطلب »