مخترع زبان چینی

مخترع زبان چینی کیست؟ + درباره آن

مخترع زبان چینی کیست؟ + درباره آن انگشتان قوی خطوط ظریفی را ترسیم می‌کردند؛ و ایده شکل جدید ارتباطات شروع به رشد می‌کرد. کانگجی مخترع زبان چینی یک شکل مکتوب از زبان چینی را ایجاد و به دنیا معرفی کرد.