افعال منفی در زبان چینی | بنیاد چین

افعال منفی در زبان چینی

افعال منفی در زبان چینی به طور کلی، افعال منفی در زبان چینی توسط قیدها تشکیل می‌شوند، وقتی در مورد اقدامات همیشگی یا اقدامات آینده صحبت می‌شوند.