کلمات و عبارات مربوط به عشق در زبان چینی

کلمات و عبارات مربوط به عشق در زبان چینی

شما می توانید کلمات چینی را در ترجمه گوگل، واژه نامه ها و غیره نگاه کنید. اما اگر می خواهید از زبان چینی در زندگی روزانه خود استفاده کنید، به طور مثال در مواقعی که یک نفر عاشق نفری دیگر می شود، باید زبان چینی را درک کرده و شناخت کافی از کلمات این زبان داشته باشد. در این مقاله می خواهیم کلمات و عبارات مربوط به عشق در زبان چینی را برایتان بیان کنیم.

 عشق در زبان چینی

1. عشق

به زبان چینی: 爱

به پین یین :(ài)

 2.من عاشقت هستم

به زبان چینی: 我 爱 你

به پین یین : (wǒ ài nǐ)

3.شکست در عشق

به زبان چینی :  爱上

به پین یین : (ài shàng)

4.من عاشق او شدم

به زبان چینی:我 爱上 他 了

به پین یین : (wǒ ài shàng so le)

5.آیا من عشق او هستم؟

به زبان چینی:  我 爱上 他 吗 了 吗

به پین یین : (Wǒ ài shàng so le ma)

6.صمیمی ، بیش از حد عاشقانه

به زبان چینی : 肉麻

به پین یین : (ręu má)

 عشق در زبان چینی

کلمات برای توصیف احساسات شما 

1.مانند در زبان چینی

به زبان چینی : 喜欢

به زبان پین یین: (xǐ huān)

2. من او را دوست دارم

به زبان چینی : 我 喜欢 他

به پین یین: (wǒ xǐ huān nii)

3.داشتن احساسات

به زبان چینی : 有 感觉

به پین یین: (yǒu gǎn jué)

4.برای او احساسات دارم.

به زبان چینی : 我 对 他 有 感觉

به پین یین: (wǒ duì so yǒu gǎn jué)

 

علاقه مند نیستم

1.فقط دوست باشیم

به زبان چینی : 只做 朋友

به پین یین: (zhǐ zuò péng yǒu )

2.اجازه دهید فقط دوس باشیم.

به زبان چینی : 我们 只做 朋友 吧

به پین یین:(wǒ men zhǐ zuò péng yǒu ba)

 

واژه ها برای توصیف روابط

1.رابطه

به زبان چینی : 感情

به پین یین: (gǎn qíng)

2. رابطه آنها بسیار خوب است

به زبان چینی : 他们 的 感情 很好

به پین یین: (de gǎn qíng hěn hǎo)

3.قدمت

به زبان چینی : 谈恋爱

به پین یین: (tán liàn ài)

4.دوستیابی

به زبان چینی : 他们 在 谈恋爱

به پین یین: (zài tán liàn ài)

5.با هم

به زبان چینی : 在一起

به پین یین: (zài yì qǐ) 

6. آنها مدت ها باهم بوده اند

به زبان چینی : 他们 在一起 很久 了

به پین یین: ( zài yì qǐ hæn jiǔ le)

7.شکستن

به زبان چینی : 分手

به پینیین: (fēn shǒu)

8. آنها شکست خورده اند

به زبان چینی : 他们 分手 了

به پینیین: (fēn shǒu le)

 

 

مبانی زبان چینی

ترانه چینی دو ببر

ترانه چینی ماه قلب من

آموزش مقدماتی زبان چینی

یادگیری زبان چینی برای مردم دنیا چه اهمیتی دارد؟

آیا آموزش زبان چینی سخت است؟

کلمات و عبارات ضروری برای کسب و کار به زبان چینی

آموزش زبان چینی به کودکان

زبان چینی چند حرف دارد؟

آموزش اعداد در زبان چینی

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه